Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 63 (2021) 6, 451 - 454

Essay

Consultatie van de kinder- en jeugd­psychiater bevordert de transformatie van jeugdhulp, maar samenwerking gaat niet vanzelf

H.W.H. van Andel


Achtergrond De transformatieopdracht jeugdhulp wil stimuleren dat er meer en beter wordt samengewerkt tussen de verschillende vormen van jeugdhulp. Consultatie is een van de manieren waarop de kinder- en jeugdpsychiater een bijdrage kan leveren, maar er zijn obstakels. Kinder- en jeugdpsychiaters voelen zich onzeker hoe consultatie vorm te geven, mede vanwege de eigen medische verantwoordelijkheid.
Doel Inzicht bieden in het proces van consultatie en welke wetgeving van toepassing is en tevens wat dit in de praktijk betekent.
Methode Toepassing van het wettelijk kader uitwerken voor verschillende consultatieve settings. Tevens uitwerken wat dit voor gevolgen heeft voor de consultatie, zowel wat betreft het proces als inhoud, als ook in praktische zin voor betrokkenen.
Resultaten Consultatie biedt een kans aan de kinder- en jeugdpsychiater om de samenwerking te vergroten en te verbeteren, zowel naar volwassenenpsychiatrie (18-/18+) als ook naar de brede jeugdhulp. Belangrijke factoren in het consultatieproces zijn de verschillen in rol en wettelijke kaders.
Conclusie Er is een grote behoefte aan consultatie vanuit de kinder- en jeugdpsychiatrie, dit is ook een uitvloeisel van de laatste transformatieopdracht, maar er zijn obstakels. Naast allerlei beperkingen van politieke en financiële aard, is er ook onzekerheid bij kinder- en jeugdpsychiaters hoe dit het beste vorm te geven. De Leidraad Consultatie in de kinder- en jeugdpsychiatrie ondersteunt collega’s die de consultatie (willen) doen.