Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 12, 1022 - 1029

Onderzoeksartikel

Suïcide bij mensen met een lichte verstandelijke beperking

T. van den Hazel, R. Didden, H.L.I. Nijman, D.P. de Beurs

achtergrond Er is weinig bekend over suïcide bij mensen met een lichte verstandelijke beperking (lvb). doel Het in kaart brengen van risicofactoren voor suïcide bij cliënten met een lvb die overleden na een suïcide.
methode Dossiers van 11 cliënten met een lvb die verbleven in een sglvg-behandelvoorziening werden geanalyseerd aan de hand van het Integrated Motivational Volitional model.
resultaten De meeste suïcides leken impulsief te hebben plaatsgevonden en niet op basis van een vooropgezet en langer voorbereid plan. Bij de meeste onderzochten was sprake van psychiatrische problematiek, met name traumagerelateerde problematiek, impulscontroleproblemen en externaliserende gedragsproblematiek in de voorgeschiedenis. Het (dreigend) verlies van contact, zoals bij (aanstaande) verhuizingen en overplaatsingen, leekt een belangrijke risicofactor voor suïcide.
conclusie Bij cliënten met een lvb in een behandelvoorziening kunnen risico’s op suïcide hoger zijn door de interactie tussen cliëntkenmerken en factoren in de behandel- en begeleidingscontext.

trefwoorden lichte verstandelijke beperking, risicofactoren su��cide, zwakbegaafdheid