Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 5, 269 - 277

Oorspronkelijk artikel

Vergelijkend onderzoek naar structureel stigma bij ADHD en autismespectrumstoornis in de Vlaamse dagbladen

D. Baeyens, A. Moniquet, M. Danckaerts, S. van der Oord

achtergrond Jongeren en volwassenen met adhd en autismespectrumstoornis (ass) worden regelmatig geconfronteerd met stigmatisering. Dit werd reeds uitvoerig aangetoond wat betreft publiek stigma, maar veel minder voor negatieve berichtgeving in de media, een vorm van structureel stigma.
doel Exploreren van (verschillen in) structureel stigma in de berichtgeving over adhd en ass in Vlaamse dagbladen.
methode Op basis van de onlinedatabestanden van 7 Vlaamse dagbladen werden artikelen, gepubliceerd tussen 2010 en 2014, over adhd (n = 772) en ass (n = 1940) geselecteerd. Deze artikelen werden gecategoriseerd wat betreft domein van berichtgeving (bijv. symptomen, epidemiologie of medicamenteuze behandeling) en strekking (nl. positief, neutraal en negatief).
resultaten Er kon significant meer negatieve dan neutrale/positieve berichtgeving vastgesteld worden over adhd dan over ass (or 2,1). Deze bevinding was het meest uitgesproken in de domeinen symptomen (or 8,42), diagnostiek (or 2,28) en medicamenteuze behandeling (or 9,40). Bovendien werd – uitsluitend voor adhd – vastgesteld dat de titel negatiever was dan het eigenlijke artikel (χ2(2) = 22,454; p < 0,001).
conclusie Deze bevindingen tonen de noodzaak aan om negatieve en al zeker foutieve berichtgeving over symptomen, diagnostiek en medicamenteuze behandeling van adhd en – in mindere mate – ass bij te sturen en te corrigeren met het oog op zowel de media als hun lezers.

trefwoorden adhd, ass, dagbladen, media, stigma