Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 4, 203 - 211

Oorspronkelijk artikel

Suïcidaal gedrag bij gedetineerden in Vlaanderen: prevalentie en samenhang met psychische distress

L. Favril, F. Vander Laenen, K. Audenaert

achtergrond Suïcidaal gedrag (suïcidale ideatie, suïcideplan en -poging) komt internationaal vaker voor bij gedetineerden dan in de algemene populatie.
doel In kaart brengen van de prevalentiecijfers van suïcidaal gedrag bij gedetineerden in de Vlaamse gevangenissen, verschillen nagaan naar geslacht en detentiestatus en daarnaast de associatie onderzoeken tussen recent suïcidaal gedrag en psychische distress bij gedetineerden.
methode Crosssectionele survey bij een representatieve steekproef van 1326 gedetineerden, willekeurig gerekruteerd uit 15 Vlaamse gevangenissen.
resultaten De lifetimeprevalentie van suïcidale ideatie, suïcideplan en -poging bij gedetineerden in de Vlaamse gevangenissen bedroeg 44,4%, 30,2% en 21,8%, respectievelijk. Gedurende het laatste jaar tijdens de detentie had 24,9% eraan gedacht om suïcide te plegen, en had 14,3% een plan daaromtrent geconcretiseerd. Grofweg één op tien gedetineerden (9,5%) ondernam ooit een suïcidepoging tijdens een opsluiting. Recente gedachten en plannen omtrent suïcide waren significant geassocieerd met ernstige psychische distress. Algemeen rapporteerden vrouwelijke gedetineerden significant meer suïcidaal gedrag dan mannen, terwijl de verschillen naargelang detentiestatus minder eenduidig waren.
conclusie In lijn met eerder internationaal onderzoek zijn de prevalentiecijfers van suïcidaal gedrag bij gedetineerden in Vlaanderen een veelvoud van die in de algemene populatie. Suïcidaal gedrag vormt niet enkel een belangrijke risicofactor voor suïcide, maar gaat tevens gepaard met ernstige psychische distress, en vormt aldus een belangrijke focus voor preventie en interventie in deze hoogrisicopopulatie.

trefwoorden België, gedetineerden, psychische distress, suïcidaal gedrag, suïcidaal proces