Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 7, 517 - 525

Essay

Benchmarken en andere functies van ROM: back to basics

M. Barendregt

achtergrond Sinds 2011 worden in de Nederlandse ggz op landelijke schaal uitkomstgegevens verzameld. Dit heeft tot verwarring geleid over de positie die benchmarken inneemt ten opzichte van routine outcome monitoring (rom).
doel Inzicht verschaffen in verschillende doelstellingen en gebruik van geaggregeerde uitkomstgegevens.
methode Kwalitatieve review en analyse.
resultaten Benchmarken is een strategie voor het vinden van best practices en het vergroten van de effectiviteit en valt in het domein van kwaliteitsmanagement. Bij benchmarken gebruikt men het vergelijken van uitkomstgegevens instrumenteel en het heeft relatief veel tolerantie wat betreft de validiteit van de data. Het moet onderscheiden worden van andere functies van rom. Klinisch beleid, maatschappelijke verantwoording, onderzoeken, uitkomstbekostiging, keuze-informatie voor patiënten en benchmarken zijn activiteiten die zowel een andere manier van terugkoppeling van data vergen als verschillende eisen stellen aan de validiteit van de onderliggende data.
conclusie Benchmarken wordt ten onrechte vaak te beperkt gezien als alleen het vergelijken van instellingen. Het is echter een veel meer omvattende methode van kwaliteitsverbetering met relatief soepelere criteria voor validiteit dan uitkomstbekostiging en keuze-informatie voor patiënten. Voor benchmarken zijn de huidig beschikbare uitkomstgegevens goed te gebruiken.

trefwoorden benchmarken, routine outcome monitoring, validiteit