Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 42 (2000) 2, 73 - 83

Oorspronkelijk artikel

Bedreigingen, pesterijen en suïcidaliteit in detentie

E. Blaauw, M. van der Voort, A.J.F.M. Kerkhof

achtergrond Onderzoek van Blaauw en Kerkhof onderscheidde 16 indicatoren voor verhoogd suïciderisico in een gedetineerdenpopulatie. Deze indicatoren suggereren dat het hoge suïcidecijfer in penitentiaire inrichtingen het gevolg is van blootstelling van kwetsbare personen aan een stressvolle situatie. Hierdoor is een verband te verwachten tussen pesterijen, bedreigingen en suïcidaliteit. Deze verwachting wordt door onderzoeken indirect ondersteund.
doel Nagaan of pesterijen en bedreigingen samenhangen met verhoogd suïciderisico en of de door Blaauw en Kerkhof onderscheiden persoonsgebonden risicofactoren samenhangen met het ervaren van pesterijen of bedreigingen.
methode Meldingen van bedreigingen en pesterijen werden nagegaan in dossiers van 95 gedetineerden die suïcide hadden gepleegd, en interviews werden afgenomen van 221 gedetineerden met laag suïciderisico en 53 gedetineerden met hoog suïciderisico.
resultaten In 34% van de dossiers stond weergegeven dat de suïcidepleger zich gepest en/of bedreigd had gevoeld. Pesterijen en bedreigingen kwamen vaker voor onder suïcidale gedetineerden dan onder niet-suïcidale gedetineerden. Verbanden werden gevonden tussen pesterijen en bedreigingen enerzijds en indicatoren voor kwetsbaarheid anderzijds.
conclusie Pesterijen en bedreigingen hebben een relatie met suïcidaliteit onder gedetineerden.

trefwoorden bedreigingen, detentie, pesten, suïcide