Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 44 (2002) 5, 301 - 311

Oorspronkelijk artikel

Depressie bij mannen en vrouwen: genderverschillen in behandeluitkomsten van farmacotherapie en gecombineerde therapie

C.M.T. Gijsbers van Wijk, J. Dekker, J. Peen, F. de Jonghe

achtergrond Gender komt uit de literatuur naar voren als een belangrijke onderscheidende factor in de prevalentie, het klinisch beeld en mogelijk ook in de respons op behandeling van de depressieve stoornis.
doel Doel van het onderzoek was na te gaan of er genderverschillen bestaan in aanvaardbaarheid, uitvoerbaarheid en effectiviteit van twee typen behandeling, te weten antidepressiva alleen of gecombineerd met kortdurende psychodynamische steungevende psychotherapie (KPSP).
methode In een gerandomiseerd prospectief onderzoek onder 129 poliklinische patiënten (49 mannen, 80 vrouwen) met een depressieve stoornis volgens DSM-III-R-criteria werden gedurende 6 maanden de uitkomsten van farmacotherapie (antidepressiva) vergeleken met die van gecombineerde behandeling (antidepressiva en psychotherapie). Dit werd gedaan met behulp van herhaalde afnamen van de 17-item Hamilton Depression Rating Scale (HDRS).
resultaten Genderverschillen in patiëntkenmerken en klinisch beeld bleken minimaal. Genderverschillen in aanvaardbaarheid en uitvoerbaarheid van beide behandelingen werden niet aangetoond. Voor effectiviteit werd een trend gevonden, in de zin dat mannen minder respons vertoonden op antidepressiva alleen dan vrouwen. Mannen reageerden sneller op gecombineerde behandeling, vrouwen reageerden sneller op farmacotherapie.
conclusie Depressieve mannen en vrouwen lijken verschillend te reageren op behandeling met antidepressiva en/of psychotherapie. Vervolgonderzoek naar de repliceerbaarheid en oorzaken van deze genderverschillen wordt aanbevolen.

trefwoorden depressie, gender, therapie-effect, vrouwen