Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 38 (1996) 4

Oorspronkelijk artikel

Psychologische functiestoornissen bij patiënten van een depotpolikliniek

N.J.A. van der Wee, H.W. Hoek

In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek naar een populatie chronisch schizofrene patiënten die in zorg is bij de depot-polikliniek van het Academisch Ziekenhuis Utrecht. Naast demografische kenmerken zijn eventuele psychologische functiestoornissen onderzocht. Deze zijn vervolgens vergeleken met die bij eerder onderzochte, voor de landelijke situatie representatieve, populaties chronisch schizofrene patiënten. Het betrof hier populaties patiënten in verzorgingsafdelingen en sociowoningen van een algemeen psychiatrisch ziekenhuis en in beschermende woonvormen. De populatie polikliniekpatiënten bleek demografisch niet veel te verschillen van de populaties patiënten in semi- of intramurale instellingen. De polikliniekpatiënten vertoonden net als de chronisch schizofrene patiënten in intra- of semi-murale voorzieningen aanzienlijke psychologische functiestoornissen. Alleen de functie `aandacht' was minder ernstig verstoord bij de patiënten van de depot- polikliniek en zou een rol kunnen spelen bij de bepaling van de voorziening.