Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 2, 104 - 111

Overzichtsartikel

Prevalentie en herkenning van bipolariteit bij patiënten met een therapieresistente depressieve stoornis; een systematische review

G.G.H. van der Linden, M.W.H. Lochmann van Bennekom, J. Spijker

achtergrond Volgens diverse studies is er mogelijk een associatie tussen therapieresistentie bij unipolaire depressie en een niet herkende bipolaire spectrumstoornis (bss). Als dat zo is, heeft dat gevolgen voor behandeling.
doel Een overzicht geven over de prevalentie en herkenning van bss bij therapieresistente depressies (trd).
methode Literatuuronderzoek via PubMed naar de prevalentie van bss bij trd en naar klinische kenmerken die kunnen wijzen op een bipolaire depressie.
resultaten Wij vonden 3 artikelen waarin men de prevalentie van bss bij trd onderzocht. Deze beschreven dat 26-47% van de patiënten met een trd een onderliggende bss heeft. Wij vonden 5 crosssectionele studies die klinische kenmerken beschrijven die voorspellend zijn voor bss bij patiënten met een ernstige depressie, namelijk een positieve familieanamnese voor bss, jonge leeftijd bij de eerste depressieve episode, groter aantal recidieven en atypische kenmerken.
conclusie Er lijkt een associatie te zijn tussen trd en het hebben van een onderliggende bss. Gericht onderzoek op specifieke klinische kenmerken kan helpen om bss bij trd op te sporen.

trefwoorden bipolaire stoornis, klinische kenmerken, prevalentie, therapieresistente depressie