Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 10, 672 - 681

Onderzoeksartikel

Forensische (F)ACT: een onderzoek naar indicatiestelling, risicotaxatie en recidive

I. Kusters, J.E. van Horn, T.E.A. Cnossen

achtergrond Door de afbouw van klinische bedden in de reguliere en forensische ggz wordt steeds vaker een beroep gedaan op de ambulante forensische ggz.
doel Sinds 2007 bestaan in Nederland teams voor forensische (flexibele) assertive community treatment (For(f)act) die ambulante, intensieve zorg bieden aan forensische cliënten met complexe psychische problematiek. De toenemende vraag naar intensieve zorg pleit voor eenduidiger indicatiecriteria om zorg op maat aan de juiste doelgroep te leveren en daarmee recidiverisico’s te verkleinen.
methode Wij onderzochten bij 76 cliënten van een For(f)act-team in welke mate de klinische indicatiecriteria samenhingen met risicofactoren voor delictgedrag en welke criteria voorspellend waren voor recidive.
resultaten Er werd een zwakke samenhang gevonden tussen de indicatiecriteria en risicofactoren. Uit de receiver operating characteristic(roc)-analyse bleek een combinatie van klinische indicatiecriteria de beste voorspeller voor recidive.
conclusie Bij cliënten van een For(f)act-team lijken andere risicofactoren samen te hangen met recidive dan bij andere delinquenten. Belangrijke factoren voor de behandeling zijn het doorbreken van patronen, vergroten van de veiligheid en bieden van sociale steun en hulp bij financiën. De klinische indicatiecriteria zouden niet vervangen moeten worden door de risicofactoren van de Short-Term Assessment of Risk and Treatability (start).

trefwoorden betrouwbaarheid, For(f)act, indicatiecriteria, predictieve validiteit, recidive