Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 10, 662 - 666

Korte bijdrage

Ethische overwegingen bij de behandeling van psychiatrische aandoeningen met diepe hersenstimulatie

A.F.G. Leentjens, D. Horstkötter, G. de Wert

achtergrond Diepe hersenstimulatie (deep brain stimulation; dbs) kan bij patiënten met een therapieresistente obsessieve-compulsieve stoornis (ocs) leiden tot verbetering van de kwaliteit van leven. Voor andere psychiatrische indicaties moet dbs nog als experimentele behandeling gezien worden.
doel Bespreken van ethische aspecten van dbs voor psychiatrische indicaties.
methode Ethische bespiegeling.
resultaten In een behandelcontext zijn de ethische aspecten van dbs bij psychiatrische aandoeningen niet wezenlijk anders dan die welke zich voordoen bij psychotherapeutische of medicamenteuze behandelingen. Gezien de meer ingrijpende en invasieve aard van dbs is wel extra zorgvuldigheid vereist bij de indicatiestelling en het eventuele staken van deze therapie. Bij indicaties anders dan ocs is sprake van een experimentele context. Dit vereist dat men expliciet rekening houdt met onderzoeksethische aspecten en met name ook met wilsbekwaamheid.
conclusie De medisch-ethische basisprincipes geven voldoende houvast voor klinische beslissingen over dbs voor psychiatrische aandoeningen. Bij de verdere ontwikkeling van dbs voor psychiatrische indicaties is proactieve reflectie op dergelijke ethische implicaties geboden.

trefwoorden diepe hersenstimulatie, ethiek, obsessieve-compulsieve stoornis