Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 6, 341 - 349

Oorspronkelijk artikel

Transitiepsychiatrie in Nederland: ervaringen en opvattingen van ggz-professionals

S.E. Gerritsen, G.C. Dieleman, M.A.C. Beltman, A.A.M. Tangenbergh, A. Maras, T.A.M.J. van Amelsvoort, A.L. van Staa

achtergrond Psychiatrische stoornissen manifesteren zich voornamelijk in de late adolescentie en duren voort in de volwassenheid. Continuïteit in het zorgaanbod is in deze levensfase noodzakelijk. Het huidige zorgstelsel, met een scheiding tussen de kinder- en jeugdpsychiatrie (kjp) en de volwassenenpsychiatrie (vp), belemmert continuïteit in zorg.
doel Inventariseren van ervaringen met en opvattingen over transitie van de kjp naar de vp en de knelpunten die daarbij worden ondervonden.
methode Een onlinevragenlijst verspreid onder professionals die geestelijke gezondheidszorg verlenen aan jongeren (15-25 jaar) met psychiatrische aandoeningen.
resultaten 518 ggz-professionals vulden de vragenlijst in. Zij baseerden besluitvorming rondom transitie overwegend op eigen overwegingen. De voorbereiding bestond voornamelijk uit het bespreken van veranderingen met de adolescent en ouders. In de kjp ervoer men de meeste transitieproblemen, voornamelijk in de samenwerking met de vp. Respondenten vonden dat de ontwikkelingsleeftijd bepalend moet zijn bij besluitvorming omtrent transitie en dat specialistische brugvoorzieningen belangrijk zijn voor het overbruggen van de kloof.
conclusie Professionals uit de kjp en vp ervaren knelpunten in de voorbereiding van en de structurele samenwerking tijdens de transitie. Deze hebben betrekking op coördinatie, communicatie en wet- en regelgeving. Professionals hechten belang aan verbetering door meer flexibiliteit en meer specialistische voorzieningen voor jeugdigen.

trefwoorden ggz, onlinevragenlijst, professionals, transitiepsychiatrie