Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 2, 87 - 93

Oorspronkelijk artikel

Bevlogenheid en burn-out in relatie tot persoonlijkheid en context bij aiossen psychiatrie: een verkennend onderzoek

R. Krebs, A.L. Ewalds, P.T. van der Heijden, E.J.M. Penterman, K.P. Grootens

achtergrond Er wordt in internationale studies de laatste jaren een toename van burn-out en depressieve klachten bij artsen in opleiding tot specialist (aiossen) gemeld. Bevlogenheid als positieve tegenhanger van burn-out wordt in toenemende mate betrokken in dit onderzoeksveld.
doel Achterhalen hoe een groep Nederlandse aiossen psychiatrie zich in het werkveld voelt, nagaan in welke mate er sprake is van burn-out en bevlogenheid bij deze groep, en verhelderen welke factoren hiermee samenhangen.
methode Bij 59 aiossen psychiatrie van vier verschillende opleidingsinstituten werden vragenlijsten afgenomen gericht op burn-outklachten (ubos-c), bevlogenheid (ubes-15) en persoonlijkheid (bfi-nl). Daarnaast werden ervaringen en omstandigheden in de opleidings- en werkcontext uitgevraagd.
resultaten Bij de ubos-c scoorden 4 aiossen (6,7%) boven het 75ste percentiel en voldeden daarmee aan de kenmerken van een burn-out. Bij de bfi-nl scoorden de aiossen gemiddeld significant lager op neuroticisme en significant hoger op altruïsme dan een vergelijkbare normgroep. ‘Trots zijn op je werk’ liet een sterke samenhang zien met ervaren bevlogenheid en meer in het bijzonder met de factor toewijding.
conclusie Het percentage aiossen met burn-outklachten is in onderhavige studie beduidend lager dan tot op heden beschreven is in de literatuur. De resultaten laten eerder zien dat aiossen zichzelf als relatief emotioneel stabiel, vriendelijk en toegewijd omschrijven.

trefwoorden aiossen, bevlogenheid, burn-out, psychiater, persoonlijkheid