Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 12, 854 - 862

Oorspronkelijk artikel

Diagnostiek en behandeling van autisme-spectrumstoornissen bij ouderen: een expertstudie

B. Hitzert, R. Schmidt, H.M. Geurts, S.P.J. van Alphen

achtergrond Het empirisch onderzoek naar de diagnostiek en behandeling van ouderen met autismespectrumstoornissen (ass) wordt gevormd door slechts zeventien studies. ass beperken zich echter niet tot de jeugd- en volwassenenpsychiatrie. Ook binnen de ouderenpsychiatrie wordt in toenemende mate ass gesignaleerd en behandeld.
doel Inventariseren van diagnostische en therapeutische aspecten van ass op latere leeftijd, en inzicht verwerven in hoe deze aspecten in relatie kunnen worden gebracht met veroudering.
methode Delphi-techniek met vragenrondes waarbij consensus tussen experts werd aangenomen wanneer minimaal twee derde van de experts het op een vijfpuntsschaal ‘eens’ of ‘volledig eens’ was met een stelling.
resultaten Consensus werd bereikt over tien van de zeventien stellingen. Ouderen met ass vormen volgens de experts een specifieke groep binnen de psychiatrie. Op diagnostisch vlak was er consensus dat er meer rekening moet worden gehouden met leeftijdsspecifieke aspecten, bijvoorbeeld door symptomen explicieter te relateren aan de levensfase en het verouderingsproces. Bij de behandeling zijn er aanpassingen nodig samenhangend met de veroudering.
conclusie Deze expertstudie levert aanknopingspunten voor onderzoek naar de diagnostische en therapeutische aspecten van ass in de ouderenpsychiatrie, zoals validering van meetinstrumenten, geprotocolleerde behandeling, psycho-educatie en de effecten van veroudering bij patiënten met ass.

trefwoorden autismespectrumstoornissen, behandeling ouderen, diagnostiek