Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 4, 248 - 257

Overzichtsartikel

Collaborative care voor de behandeling van comorbide depressieve stoornis bij chronisch lichamelijk zieke patiënten op een polikliniek van een algemeen ziekenhuis

K.M. van Steenbergen-Weijenburg, C.M. van der Feltz-Cornelis, T.B. van Benthem, E.K. Horn, R. Ploeger, J.W. Brals, C. Leue, J. Spijker, L. Hakkaart-Van Roijen, F.F.H. Rutten, A.T.F. Beekman

achtergrond Een depressieve stoornis komt vaak voor bij mensen met een lichamelijk chronische aandoening. Een mogelijk passende behandeling voor deze groep is de collaborativecarebehandeling.
doel Presenteren van de prevalentie en risicofactoren voor de behandeling van depressie bij patiënten met diabetes en beschrijven hoe de screening op een depressieve stoornis kan plaatsvinden en of de collaborativecarebehandeling in Nederland effectief is.
methode Elke 3 maanden werd een vragenlijst afgenomen om te bepalen of er een afname was van de depressieve stoornis en de lichamelijke klachten. Met multilevellogistische-regressieanalyses werden de uitkomsten geanalyseerd.
resultaten Bij ongeveer 26% van de patiënten met diabetes werd een depressie vastgesteld op basis van de Patient Health Questionnaire. Na validatie van deze lijst bleek dat een afkappunt van 12 de beste uitkomsten gaf. Collaborative care had bij patiënten met een matig ernstige depressieve stoornis geen effect op de depressieve klachten, maar wel op de somatische complicaties. Bij degenen met een ernstige depressieve stoornis was er alleen effect op de depressieve klachten; op complicaties werd geen effect gevonden.
conclusie Er zijn aanwijzingen voor de effectiviteit van collaborative care, op vermindering van depressieve stoornis en somatische complicaties. Het verdient echter aanbeveling om te bekijken of collaborative care effectiever kan worden door de inzet van digitale middelen.

trefwoorden collaborative care, depressieve stoornis, diabetes, chronisch zieken