Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 6, 375 - 384

Oorspronkelijk artikel

Shared decision making in combinatie met ROM bij patiënten met gecombineerde lichamelijke en psychische klachten; een klinisch-empirische verkenning

C.M. van der Feltz-Cornelis, H. Andrea, E. Kessels, H.J. Duivenvoorden, H. Biemans, M. Metz

achtergrond Routine outcome monitoring (rom) is wijd verbreid, maar wordt nog weinig ingezet om de behandeling inhoudelijk te verbeteren.
doel Beschrijven van een rom-werkwijze volgens het concept van gedeelde besluitvorming (shared decision-making; sdm) bij het Centrum voor Lichaam, Geest en Gezondheid (clgg) van ggz Breburg.
methode Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een sdm-model en -werkwijze geïntegreerd met rom en een decision aid (beslissingsondersteunend instrument).
resultaten Het ontwikkelde sdm-model volgt 3 fasen van besluitvorming over triage, opstellen behandelplan en vervolgbehandeling. Van de 67 aangemelde patiënten bleken er 7 niet in staat tot rom in de intakefase en zij werden geëxcludeerd voor deze pilot. Na de intakefase met diagnostisch advies of verwijzing als afsluiting hadden 25 patiënten geen behoefte aan een verder behandeltraject. Bij 33 van de 35 patiënten die doorgingen met een behandeling werd tijdens die volgende behandeltrajecten minstens één vervolg-rom-meting verricht. Daarbij werd een significante vermindering van lichamelijke klachten en van psychische symptoomlast gevonden.
conclusie Deze werkwijze is goed toepasbaar bij patiënten met gecombineerde lichamelijke en psychische klachten en hun behandelaars. Er was weinig uitval voor vervolg-rom-metingen en de klachten verbeterden significant. Deze resultaten zijn bemoedigend voor het opzetten van een gerandomiseerde studie naar de effectiviteit van sdm in combinatie met rom en een beslissingsondersteunend instrument.

trefwoorden blended e-health, decision aid, gedeelde besluitvorming, implementatie, lichamelijke-psychische comorbiditeit, rom, shared decision making