Home

Tvp20 11omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 2, 179 - 183

Korte bijdrage

Routine outcome monitoring in de forensische psychiatrie: een lang verhaal in het kort

K. Goethals, H.J.C. van Marle

achtergrond Systematisch onderzoek bij forensisch psychiatrische patiënten is moeilijk omdat er een aantal methodologische problemen inherent is aan systematische metingen binnen de forensische psychiatrie.
doel De lezer krijgt een overzicht van de stand van zaken op het gebied van de forensisch psychiatrische rom, alsook van enkele gewenste ontwikkelingen.
methode De (internationale) literatuur werd bestudeerd. Ook werden ontwikkelingen in het forensische veld van nabij bekeken.
resultaten Het opzetten van gerandomiseerde gecontroleerde trials is binnen de forensische psychiatrie nauwelijks mogelijk. De voornaamste problemen zijn: de selectiecriteria voor een forensisch psychiatrische behandeling zijn niet psychiatrisch of gedragskundig; het ontbreken van een gestandaardiseerde forensisch psychiatrische behandeling voor patiënten met een verschillende problematiek; en het ontbreken van een theorie over het verband tussen stoornis en delict. Daarom kan rom bijdragen tot het meten van de klinische effectiviteit van de onderzochte behandelingen. Aanwijzingen in de forensisch psychiatrische literatuur om geschikte meetinstrumenten te kiezen, zijn schaars. In ieder geval dienen deze instrumenten drie domeinen te omvatten: psychiatrische stoornissen, kwaliteit van leven en risico op delictherhaling.
conclusie Het verdient hoe dan ook aanbeveling dat alle forensisch psychiatrische instellingen gezamenlijk trachten een rom te ontwikkelen.

trefwoorden forensische psychiatrische behandeling, rapportage, ROM