Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 12, 905 - 915

Overzichtsartikel

Creativiteit en psychiatrische stoornissen: recente neurowetenschappelijke inzichten

E. Thys, B. Sabbe, M. De Hert

achtergrond Creativiteit is een belangrijke menselijke eigenschap waarop vele verworvenheden van de mensheid berusten. Over het mogelijke verband tussen creativiteit en psychiatrische stoornissen wordt sedert eeuwen vanuit verschillende disciplines nagedacht. Het thema wordt tot op heden vooral onafhankelijk van elkaar belicht door kunstwetenschappers, psychologen en neurowetenschappers.
doel Verzamelen van de belangrijkste recente neurowetenschappelijke bevindingen over het mogelijke verband tussen creativiteit en psychiatrische stoornissen.
methode Relevante artikelen werden gezocht in elektronische databestanden met een brede zoekstrategie en met een focus op neurowetenschappelijke publicaties.
resultaten Studie van dit domein leert dat de definiëring en de meetbaarheid van creativiteit nog problematisch zijn. Psychometrisch en -diagnostisch onderzoek ondersteunt een verband tussen creativiteit en bipolaire en schizofrene stoornissen, maar vooral schizotypische stoornissen. Beeldvormend onderzoek laat minder coherente resultaten zien en genetisch onderzoek toont een verband aan tussen creativiteit en psychosegevoeligheid.
conclusie Een verband tussen creativiteit en psychiatrische stoornissen binnen een bipolair-schizofreen continuüm lijkt aannemelijk. Dit verband komt meer tot uiting bij onderzoek van deelaspecten van creativiteit en symptoomgroepen binnen deze stoornissen. Er blijft behoefte aan geschikte definities, meetinstrumenten en multidisciplinaire samenwerking.

trefwoorden creativiteit, psychiatrische stoornissen, neurowetenschappen