Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 7, 393 - 403

Oorspronkelijk artikel

Een onderzoek naar arbeidssatisfactie onder Nederlandse psychiaters

G.F. Koerselman, J.H. Smit, W. van Tilburg

achtergrond De indruk bestaat dat psychiaters in Nederland steeds meer werkstress ervaren en daardoor minder plezier hebben in hun werk. Onderzoek daarnaar is tot nu toe onvoldoende verricht.
doel Inzicht verkrijgen in de mate waarin Nederlandse psychiaters tevreden zijn over hun werk en in factoren die deze tevredenheid beïnvloeden.
methode Schriftelijke enquête onder 2489 psychiaters.
resultaten Er reageerden 927 psychiaters; 852 teruggestuurde vragenlijsten waren volledig. De kenmerken van de respondenten leken goed te passen bij die van de Nederlandse psychiaters in het algemeen. Nederlandse psychiaters bleken relatief tevreden met hun werk, maar zij ervoeren ook veel werkstress. Vooral organisatiegerelateerde werkstress had een negatieve invloed op de tevredenheid. Dat patroon wijkt niet wezenlijk af van gegevens uit het buitenland of bij andere specialismen. Wel is in Nederland de werksetting een factor van relatief grote betekenis.
conclusie Er lijkt een zekere discrepantie te bestaan tussen de relatieve tevredenheid van Nederlandse psychiaters met hun werk enerzijds en de als hoog ervaren stressbelasting door werkomstandigheden anderzijds. Die omstandigheden lijken het intrinsieke werkplezier nadelig te kunnen beïnvloeden. Het lijkt daarom nodig daaraan op verschillende niveaus beleidsmatige consequenties te verbinden.

trefwoorden arbeidssatisfactie, enquête, Nederlandse psychiaters, werkstress