Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 8, 543 - 553

Oorspronkelijk artikel

Een multicenterstudie naar betrouwbaarheid, validiteit en gevoeligheid voor verandering van de HONOS65+ binnen de ouderenpsychiatrie

M.J. Aartsen, A.K. Spitsbaard, C. van Baarsen, A.D.F. Dhondt, M. Mascini, A. Nefs, A. Snoeijers, M. van Diest, R. Wilting

achtergrond In de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen is er een groeiende behoefte om resultaten van klinische behandeling inzichtelijk te maken en te evalueren. De Health of the Nations Outcome Scales 65+ (honos65+) lijkt daarvoor een geschikt instrument, maar de validiteit ervan bij Nederlandse ouderen is nog onbekend.
doel Vaststellen van betrouwbaarheid, validiteit en gevoeligheid voor verandering van de honos65+ bij ouderen met psychiatrische aandoeningen.
methode Het biopsychosociaal functioneren van ouderen van 60 jaar en ouder (n = 168) werd vastgesteld aan de hand van bestaande en gevalideerde meetinstrumenten, en afgezet tegen resultaten met de honos65+. Na drie maanden werd bij dezelfde steekproef de mate van verandering vastgesteld.
resultaten Er werd een voldoende tot goede interbeoordelaarsbetrouwbaarheid gevonden voor 5 van de 9 beoordeelde subschalen van de honos65+, te weten opzettelijke verwonding, alcoholmisbruik, somatische problemen, problemen met depressieve symptomen en problemen met algemene dagelijkse levensverrichtingen. Op grond van de gegevens van 116 cliënten die na drie maanden opnieuw onderzocht werden, bleek de honos65+ gevoelig voor verandering.
conclusie De honos65+ is een betrouwbaar en valide instrument bij ouderen met affectieve stoornissen en kan verandering van problemen vaststellen. Conclusies over de meeteigenschappen van de honos65+ bij ouderen met andere psychiatrische aandoeningen konden niet worden getrokken vanwege te kleine aantallen.

trefwoorden honos65+, ouderenpsychiatrie, validatieonderzoek