Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Presentaties onderzoekslijnen

Etnische rapportageverschillen bij kinderen met een autismespectrumstoornis

P. So-De Bruin, P.F.A. De Nijs, F. Verheij, F.C. Verhulst

PO-52

achtergrond Rotterdam herbergt volgens het bevolkingsregister, uitgaande van de diverse nationaliteiten, ruim dertig grotere bevolkingsgroepen. In de praktijk betekent dit dat in toenemende mate kinderen van allochtone ouders worden aangemeld voor kinderpsychiatrische diagnostiek. Voor goede kinderpsychiatrische diagnostiek voor alle bevolkingsgroepen is het noodzakelijk te weten in welke mate culturele verschillen een rol spelen bij rapportage van klachten/symptomen door ouders en leerkrachten en hoe etniciteit de bevindingen bij onderzoek van het kind mede beïnvloedt. Uit eerder onderzoek is gebleken dat er cultureel bepaalde verschillen zijn in de mate waarin ouders gedragsproblemen rapporteren. Ook is gebleken dat kinderen van etnische minderheden minder vaak en op latere leeftijd verwezen worden voor diagnostiek van autismespectrumstoornissen (ass). Het is van maatschappelijk belang om te voorkomen dat ass bij verschillende bevolkingsgroepen over- dan wel ondergediagnosticeerd worden.
doel Onderzoeken of de rapportage van klachten door ouders en leerkrachten van kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum verschilt tussen groepen autochtone en allochtone kinderen en hoe dit samenhangt met de bevindingen bij onderzoek van het kind.
methoden Bij alle kinderen bij wie gedurende een jaar in de regio Zuid-Holland-zuid ambulant de diagnose stoornis in het autismespectrum wordt gesteld, worden de bevindingen van ouderrapportage en leerkrachtrapportage vergeleken met wat bij klinische observatie wordt gevonden aan symptomen. Etniciteit wordt bepaald volgens de richtlijnen van het Nederlands Bureau voor Statistiek. Correlaties worden berekend tussen rapportage van moeder, vader, leerkracht en clinicus. Correlatiepatronen zullen tussen de verschillende etnische groepen vergeleken worden.
resultaten Er zal een kort overzicht worden gegeven van de bestaande literatuur op het gebied van ass, etniciteit en rapportageverschillen. De stand van zaken van het lopende onderzoek zal kort worden weergegeven.
conclusie Het lijkt van belang om bij de diagnostiek van ass rekening te houden met etniciteit en gebruik te maken van verschillende informanten.