Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Posters

Preventieve opnames voor patiënten met een borderlinepersoonlijkheidsstoornis

Q.M. Van Der Snoek, B. Koekkoek, J.A.C. Oosterwijk, B. Van Meijel, A.R. Van Gool

P-26

achtergrond Patiënten met een ernstige borderlinepersoonlijkheidsstoornis (bps) ontvangen veel zorg. In de behandeling wordt frequent gebruikgemaakt van crisis- of langdurende opnames. Opnames bij bps kunnen contraproductief werken. rmpi-De Grote Rivieren zet daarom klinische zorg voor bps-patiënten anders in. Patiënten mogen kiezen voor geplande opnames die verdeeld zijn over zes maanden. Het aantal opnames is gebaseerd op het aantal opnames van de voorafgaande zes maanden. Het doel is enerzijds de ambulante behandeling te faciliteren door crisisopnames te beperken en de mate waarin er overeenstemming is over de behandeling te vergroten. Anderzijds wordt beoogd dat bps-patiënten door de interventie in staat zijn om crisisopnames uit te stellen.
doel Een globale oriëntatie verkrijgen over de effecten van preventieve opnames op de zorgconsumptie, de overeenstemming over de behandeling en op de waardering van de patiënten.
methoden In een pilotstudie (n = 11) is de zorgconsumptie vergeleken over de periode van zes maanden na de start met de interventie, met de zorgconsumptie in dezelfde periode voorafgaand aan de interventie. De mate van overeenstemming over de behandeling werd, vóór en na de start met de interventie, retrospectief in beeld gebracht met een zevenpunts likertschaal. Met een semigestructureerd interview werd onderzocht (n = 8) welke ervaringen patiënten met deze interventie hebben.
resultaten Het aantal ambulante contacten nam af (21,6%), evenals het totaal aantal minuten dat daaraan werd besteed (24,1%). De duur per ambulant contact nam toe met 27,3%. Opnames vonden vaker plaats (31,7%) maar duurden korter (29,4%). Dat leidde tot 43% minder opnamedagen. De mate van overeenstemming nam toe (63,1%). Patiënten rapporteren meer controle over de behandeling, meer rust en tijd voor zichzelf; zij verkrijgen meer draagkracht en mogelijkheid tot zelfsturing. Het contact met lotgenoten en gesprekken met verpleegkundigen tijdens opnames werden gewaardeerd.
conclusie Er zijn aanwijzingen dat preventieve opnames de behandeling van mensen met een borderlinepersoonlijkheidsstoornis faciliteren. De totale zorgconsumptie nam af en de patiënten waardeerden de interventie.