Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Cursussen

Bemoeizorg: do's-and-don'ts vanuit de praktijk

J.A.E. Tielens, M. Verster

C-56

inhoud van de cursus Het laatste decennium is in de sociale psychiatrie bijzonder veel progressie geboekt in de zorg voor de groep mensen met een ernstige psychiatrische ziekte, met name mensen met schizofrenie, gecompliceerd met middelenmisbruik, overlast en maatschappelijke teloorgang. Hoewel er de laatste decennia een expansieve hoeveelheid onderzoeksliteratuur is op het gebied van de psychotische stoornis en er een sterke ontwikkeling is van act en fact-teams, is er slechts een zeer beperkte vertaling naar de dagelijkse praktijk beschreven, terwijl het een uiterst gecompliceerde vorm van zorg betreft. Het gaat om zorg die het uiterste vraagt van de disciplines, niet in de laatste plaats van de psychiater die vaak in zeer complexe omstandigheden gesprekken moet voeren, beoordelingen doet, over medicatie onderhandelt en voorschrijft, inschattingen maakt over de oordeels(on) bekwaamheid, enzovoort. Dit kan zich afspelen onder de brug, in een tent, bij een volledig vervuilde of gebarricadeerde woning, door de brievenbus, op straat, enzovoort. Dit zijn situaties die juist om die vertaling naar de praktijk vragen. Met de uitontwikkeling van bemoeizorg als vaktechnische kunde moet een grote stap vooruit gezet worden in de kwaliteit en effectiviteit van de dagelijkse zorg voor de meest kwetsbare psychiatrische patiënt. Om die reden verscheen in januari 2010 het boek Bemoeizorg: een poging om dit hiaat op te vullen. Practice-based met uitgangspunten, tips, handvatten en waarschuwingen voor de dagelijkse toepassingen in deze zorg. Met de knipoog '0% wetenschap' vragen we aandacht voor de kennis en kunde van de expert om naast de evidence-based geneeskunde vooral practice-based geneeskunde uit te ontwikkelen. Tijdens de cursus wordt er geleerd met het taxatieschema te werken, worden verleidings- en motiveringstechnieken uitgewerkt en wordt geleerd therapeutische inhoud te geven aan het contact. Valkuilen worden uitvergroot en dilemma's en vooroordelen worden besproken.
vorm Voordracht en discussie met veel interactieve momenten: er zullen live patiënten meedoen met de oefeningen.
leerdoelen 1. Weten wat bemoeizorg is. 2. Weten wie de kunst moet beheersen. 3. Het indicatiegebied kennen. 4. Met een taxatieschema kunnen werken. 5. De relevante psychotherapeutische modellen kennen. 6. Kennis hebben van enkele effectieve gesprekstactieken. 7. Kennis hebben van de juiste attitudes. 8. De belangrijkste valkuilen kennen.

Literatuur

Tielens, J.A.E. & Verster, M.F. (2010). Bemoeizorg. Utrecht: de Tijdstroom.