Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Casusbesprekingen

Zwangeren met psychiatrische en/of verslavingsproblemen: het risico op kindermishandeling

K.M. Koorengevel, M.E. Raats, A.J. Schneider, E. Ammerlaan, I. Van Engelenburg

CB-178

beschrijving
casus De Wet op de jeugdzorg definieert kindermishandeling als elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen tot wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel. (Ons inziens behoort hiertoe ook beperking in de emotionele ontwikkeling.) Onder de definitie vallen ook verwaarlozing en schade die ouders onbewust veroorzaken. De afdelingen Psychiatrie en Gynaecologie van het Erasmus mc Rotterdam hebben een lange historie van samenwerking met betrekking tot zorg voor vrouwen met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek die zwanger zijn. Evaluatie van het welzijn van het (ongeboren) kind en inventarisatie van risico's zijn hierbij van groot belang. Soms kan dit betekenen dat er overleg of samenwerking met instanties als het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (amk), Bureau Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming moet plaatsvinden. Gevalsbeschrijvingen uit de praktijk zullen gepresenteerd worden waarbij ernstige chronische psychiatrische problematiek, middelenmisbruik, zorgmijding en ernstige psychosociale problematiek aan de orde zijn. Aan de hand van deze casuïstiek wordt de samenwerking tussen de verschillende hulpverleners en instanties geïllustreerd.
methoden De gepresenteerde casuïstiek toont voorbeelden uit de praktijk van het Erasmus mc Rotterdam en (de uitkomst van) de samenwerking met andere instanties. Een toelichting wordt gegeven door de psychiater, de gynaecoloog, een medewerker van de Raad van de Kinderbescherming en ggd. Een te adviseren handelswijze zal worden besproken.

Literatuur

Meldcode en Stappenplan Kindermishandeling. (2008). Utrecht: KNMG.