Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 3, 133 - 142

Oorspronkelijk artikel

Effect van vroege psychische stoornissen op opleidingsniveau in België; een bevolkingsstudie

R.P. Bruffaerts, A. Bonnewyn, K. Demyttenaere

achtergrond Het is onbekend in welke mate het hebben van psychische stoornissen tijdens de schoolperiode samenhangt met het voortijdig beëindigen van de schoolse loopbaan.
doel Nagaan van de samenhang tussen het bestaan van een psychische stoornis in de schoolleeftijd en het behaalde opleidingsniveau.
methode In de periode april 2001-juni 2002 werden 1043 personen van 18 jaar en ouder in een representatieve steekproef van de Belgische bevolking mondeling geïnterviewd. Met behulp van het Composite International Diagnostic Interview (cidi-3.0) werden de aanwezigheid en de aanvangsleeftijd van 15 psychische stoornissen conform de dsm-iv nagegaan bij respondenten. Logistischeregressieanalysen werden uitgevoerd om de samenhang na te gaan tussen het bestaan van psychische stoornissen en het voortijdig beëindigen van het lagere of het secundaire onderwijs, het niet aanvangen van hoger onderwijs na een diploma secundair onderwijs en het beëindigen van hoger onderwijs zónder diploma.
resultaten Stemmingsstoornissen hingen significant samen met het voortijdig stopzetten van het secundaire onderwijs (or: 2,4). Angststoornissen (or: 2,0), misbruik (or: 11,2) en afhankelijkheid van drugs (or: 19,4) hingen samen met het niet aanvangen van hoger onderwijs na het halen van een diploma van het secundaire onderwijs. Het cumulatieve populatieattributieve risico van vroege psychische stoornissen op het voortijdig beëindigen van de schoolse loopbaan bedroeg 6,3%.
conclusie Vroege psychische stoornissen hebben een aanzienlijke invloed op het voortijdig stoppen van de schoolse loopbaan.

trefwoorden behaald onderwijsniveau, bevolkingsstudie, vroege psychische stoornissen