Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 2, 89 - 97

Overzichtsartikel

Omega-3- en -6-vetzuren bij de behandeling van kinderen en jongeren met ADHD

A. Aben, M. Danckaerts

achtergrond Bij de behandeling van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (adhd) gebruikt men steeds vaker alternatieve behandelvormen, zoals de voedingssupplementen omega-3- en -6-vetzuren.
doel Beschrijven van biochemische aspecten, hypothesen over de rol van deze vetzuren in de hersenontwikkeling, het werkingsmechanisme en de beschikbare onderzoeksresultaten over de effectiviteit bij de behandeling van adhd.
methode Literatuuronderzoek in Medline via de Mesh-term 'fatty acids' en de zoektermen 'omega-3 and omega-6 fatty acids' en 'attention-deficit hyperactivity disorder'.
resultaten Een aantal gerandomiseerde gecontroleerde trials (rct's) bij kinderen met adhd toonde geen verbeteringen aan na behandeling met omega-3- en -6-vetzuren. Daarnaast toonde een aantal rct's verbeteringen aan in adhd-symptomen en leerproblemen; echter, dit betrof kinderen bij wie niet officieel een psychiatrische stoornis gediagnosticeerd werd. Een recent onderzoek toonde verbeteringen aan in symptomen bij kinderen met adhd van het overwegend onoplettendheidtype en met adhd en comorbide problemen.
conclusie Er zijn aanwijzingen voor een theoretische rationale voor de werkzaamheid van vetzuren bij de behandeling van adhd en wetenschappelijk onderzoek hiernaar is lopende. Echter, voorlopig voldoet de behandeling van adhd met omega-3- en -6-vetzuren niet aan de criteria om als evidence-based behandeling te worden aangeraden.

trefwoorden aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, meervoudig onverzadigde langeketenvetzuren omega-3-vetzuren, omega-6-vetzuren