Home

Tvp20 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 51 (2009) 3

Symposia

Het verband tussen depressie en obesitas: een meta-analyse van longitudinale studies

F.S. Van Lent-Luppino, L.M. De Wit, P. Bouvy, T. Stijnen, B. Penninx, P. Cuijpers, F.G. Zitman

S-28

achtergrond Het crosssectionele verband tussen depressie en obesitas, beide veelvoorkomende en belangrijke gezondheidsproblemen, is herhaaldelijk aangetoond. Voor preventie, behandeling en onderzoek is het ook van belang om te weten hoe ze elkaar in de loop van de tijd beïnvloeden.
doel Onderzoeken of depressie, na verloop van tijd, de kans vergroot om obesitas te ontwikkelen en andersom. Tevens nagaan welke factoren hierbij een rol spelen.
methoden We voerden een meta-analyse uit van longitudinale onderzoeken naar de invloed van depressie op gewicht en vice versa. Onderscheid werd gemaakt tussen overgewicht (body mass index (bmi) 25-29,99 kg/m2) en obesitas (bmi > 30 kg/m2). Van de geselecteerde artikelen werden de gepoolde ongecorrigeerde oddsratio's (or's) berekend en verschillende subgroepanalyses gedaan. resultaten Wij selecteerden 15 artikelen. Mensen met depressies hadden geen grotere kans om overgewicht te ontwikkelen. Het omgekeerde was evenmin het geval. Echter depressies bleken wél de kans te vergroten om obesitas te ontwikkelen (or 1,44; 95%- betrouwbaarheidsinterval (bi) 1,20-1,73). Er werden geen factoren van invloed gevonden. Omgekeerd bleek obesitas de kans op de ontwikkeling van een depressie te vergroten (or 1,57; 95%-bi 1,23-2,01; p < 0,001). Dit gold vooral voor populaties uit de Verenigde Staten vergeleken met Europese populaties (p = 0,048), maar ook in mindere mate voor een depressieve stoornis vergeleken met depressieve symptomatologie (p = 0,063).
conclusie Depressie vergroot de kans om obesitas te ontwikkelen en obesitas vergroot de kans om later een depressie te krijgen. Voor overgewicht werd een dergelijk longitudinaal verband niet gevonden. De clinicus zal daarom het gewicht van depressieve patiënten moeten monitoren en alert moeten zijn op het ontstaan van een depressie bij obese mensen.