Home

Tvp21 03 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 43 (2001) 8, 567 - 573

Overzichtsartikel

Het beloop van het ziektebeeld bij patiënten die een eerste episode van schizofrenie doormaken: een literatuuroverzicht

E. Peeters, B. Lowyck, M. De Hert, K. Torfs, PH. Delespaul, J. Peuskens

achtergrond Vervolgonderzoeken zijn belangrijk voor de kennis over het beloop en de onderliggende mechanismen van schizofrenie en verwante stoornissen.
doel Ons literatuuronderzoek beoogt de actuele stand van zaken weer te geven van het vervolgonderzoek bij schizofrenie.
methode Met behulp van Medline werden artikelen geselecteerd die gepubliceerd zijn tussen 1980 en 2000. Follow-up, outcome, first episode, schizophrenia en de verschillende uitkomstpredictoren werden als trefwoorden gebruikt.
resultaten In de meeste onderzoeken is de uitkomst positiever voor vrouwen dan voor mannen. Een langere duur van de onbehandelde psychose voorspelt over het algemeen een slechtere uitkomst. Met betrekking tot de invloed van de beginleeftijd zijn de resultaten niet eenduidig; wel zijn er aanwijzingen voor een interactie-effect met geslacht. Het ononderbroken gebruik van antipsychotische medicatie reduceert de kans op een recidief. De aanwezigheid van affectieve symptomen lijkt een betere uitkomst te voorspellen. Ook wat de invloed van familiaire belasting betreft, zijn de resultaten onduidelijk. Er is vaak verwarring mogelijk tussen de verschillende predictoren. Vaak worden de verschillende predictoren niet goed gedefinieerd en niet goed van elkaar onderscheiden waardoor geen eenduidig beeld ontstaat
conclusie Dit literatuuronderzoek toont aan dat er geen eenduidigheid bestaat over een aantal belangrijke uitkomstpredictoren. De grote methodologische verscheidenheid tussen onderzoeken bemoeilijkt een vergelijking en noodzaakt toekomstige onderzoekers tot een nauwkeurige beschrijving van de onderzoeksopzet.

trefwoorden eerste episode, follow-up, schizofrenie