Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 43 (2001) 2, 71 - 81

Oorspronkelijk artikel

Multidisciplinair pijnteam: mode of model?

C.E. Flik, W.A. van der Kloot, H. Koers, M. Huisman

achtergrond Over het verband tussen chronische pijn en psychopathologie bestaat een uitgebreide discussie in de literatuur.
doel Een beeld krijgen van de ernst van pijnklachten van patiënten op de polikliniek anesthesie, de mate van psychopathologie en de mogelijke verbanden tussen hun somatische en psychische klachten.
methode Alle nieuwe patiënten tussen oktober 1997 en januari 1999 kregen een vragenlijst opgestuurd met de McGill Pain Questionnaire (mpq-dlv) en de Symptom Checklist (scl-90). De mpq-dlv-scores werden vergeleken met die van 235 patiënten die wegens pijnklachten ambulante fysiotherapie ontvingen; de scl-90-scores werden vergeleken met normgegevens voor een gezonde en een psychiatrische normgroep. Ten slotte werden de correlaties tussen de somatische en psychische klachten onderzocht.
resultaten Van de 294 verstuurde vragenlijsten konden er 208 (70,7%) in het onderzoek betrokken worden. De pijnklachten bleken significant ernstiger bij de polikliniekpatiënten dan bij de patiënten die ambulante fysiotherapie kregen. Het aantal psychische klachten was groter dan bij de 'normale' bevolking, maar lager dan bij een normpopulatie van psychiatrische patiënten. Bij clusteranalyse kwamen twee vrijwel perfect (98% correcte classificatie) te onderscheiden deelgroepen naar voren: 21% scoort even hoog als de psychiatrische normgroep, 79% komt overeen met de gezonde normpopulatie.
conclusies Deze resultaten onderstrepen de wenselijkheid van adequate psychiatrische diagnostiek en behandeling op een pijnpolikliniek.

trefwoorden mpq-dlv/u>, multidisciplinaire behandeling, pijn, psychopathologie, scl-90