Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 7, 425 - 426

Reviews 1940cover

Algemene psychiatrie

Psychiatrie in georganiseerd verband. De psychiater op de wenteltrap van beleid en tijd

Andel, H. van, & Können, E.E.

Koninklijke Van Gorcum, Assen 2007 109 pagina's, ISBN 978-90-232-4291-8, € 15,95

Vanuit eigen ervaring beschrijven de auteurs het krachtenveld waarin de psychiater met een leidinggevende positie zich heden ten dage kan bevinden. Zij geven instrumenten en overwegingen voor psychiaters in een leidende positie in hun organisatorische werkomgeving. Allereerst komt de ontwikkeling van het beroep van psychiater in de laatste vijftig jaar aan de orde en vervolgens de multidisciplinaire werksetting. Daarna beschrijven de auteurs zaken zoals vraaggestuurd behandelen, het behandelplan en de beoefening van de psychiatrie in een managementcultuur. Het boek besluit met een hoofdstuk over de meerwaarde van de psychiater als topbestuurder. Voor psychiaters in opleiding die geïnteresseerd zijn in de beleidspsychiatrie en voor beleidspsychiaters met een volle agenda is het een prettig leesbaar boek. Van Andel, emeritus hoogleraar zorgmanagement, gebruikt zijn eigen casus als referentiepunt bij de ontwikkeling van de psychiatrie. Hij maakt hiermee veranderingen zichtbaar die elkaar in hoog tempo hebben opgevolgd. Hij schetst de afstand die hij tijdens een bestuursfunctie heeft ervaren tegenover zijn collega's en hoe hij getracht heeft die niet al te groot te laten worden. Hoofdstuk 2 is wat lastiger te lezen doordat de definities aangaande vraaggestuurd behandelen en vraaggerichtheid binnen de organisatorische context niet geheel overeenkomen met de uitleg van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (1998) en doordat deze begrippen door elkaar gebruikt worden. Het behandelplan wordt in hoofdstuk 3 beschreven als de core business van het handelen van de psychiater en als de basis voor de overeenkomst met de patiënt. De meerwaarde ervan wordt uitgelegd aan de hand van een pakkende illustratie: het plannen van een lange reis. Het formuleren van behandeldoelen geeft duidelijkheid. De hoofdstukken 'psychiatrie beoefenen in een managementstructuur' en 'de psychiater als topbestuurder' geven een verhelderende kijk op de positie van de psychiater in een leidinggevende positie en wat zich daarbij zoal afspeelt. Deze hoofdstukken bieden de professional houvast in conflictsituaties. De auteurs laten zien wat een psychiater in dergelijke situaties wel kan doen, maar ook wat hij of zij vooral moet laten. Al met al een boeiend, interessant en leesbaar boek voor beleidspsychiaters in verschillende stadia van hun carrière. Het boek geeft een handreiking voor de competentie-eisen waaraan een beleidspsychiater zou moeten voldoen. Kortom, een aanvulling in de boekenkast.

Literatuur

Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. (1998). Naar een meer vraaggerichte zorg. Zoetermeer: RVZ.

Kraan, W.G.M. van der (2001). Vraaggericht en vraaggestuurd. Een literatuuronderzoek naar vraaggerichtheid en vraagsturing in de gezondheidszorg. Den Haag: ZonMw

V.J.A. Buwalda