Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 4, 197 - 203

Oorspronkelijk artikel

Preventie van suïcide na ontslag uit klinische opname: een inventarisatie

A. Huisman, A.J.F.M. Kerkhof

achtergrond Uit onderzoek is bekend dat de eerste tijd na ontslag uit klinische opname in een psychiatrische instelling een risicoperiode is voor suïcide. Er is echter nog weinig onderzoek gedaan naar de preventieve activiteiten die ggz-instellingen ondernemen om dit risico te verminderen.
doel Inventariseren van wat momenteel in de ggz wordt gedaan om het risico op suïcide na ontslag uit een kliniek terug te dringen.
methode Aan 15 hulpverleners van 10 locaties van ggz-instellingen in Noord-Holland werd middels interviews gevraagd informatie te geven over hun beleid omtrent de preventie van suïcide na ontslag uit opname.
resultaten Eén van de onderzochte locaties hanteerde een standaardbeleid voor de preventie van suïcides na ontslag uit psychiatrische opname. Verder hanteerden 4 locaties een informeel beleid en 5 een ad-hocbeleid. Er bleken grote verschillen te bestaan in de visies van behandelaren op suïcidepreventie en op de verantwoordelijkheid van ggz-instellingen voor suïcidepreventie in de periode na ontslag.
conclusie Slechts de helft van de instellingen hanteert een preventiebeleid voor suïcidepreventie na ontslag. Er zijn nog preventiemogelijkheden die onbenut worden gelaten.

trefwoorden continuïteit van zorg, ggz, periode na ontslag, suïcidepreventie