Home

Tvp21 03 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 47 (2005) 2, 83 - 92

Overzichtsartikel

Emotionele informatieverwerking bij patiënten met schizofrenie: herkenning van gelaatsuitdrukkingen

R.J. Hempel, J.H.M. Tulen, N. van Beveren, M.W. Hengeveld

achtergrond Patiënten met schizofrenie tonen naast cognitieve stoornissen ook emotionele stoornissen. Interpersoonlijke communicatie is vaak moeilijk voor deze patiënten, onder meer omdat zij een verminderd vermogen hebben om gelaatsuitdrukkingen te herkennen.

doel Dit artikel geeft de stand van zaken weer van het onderzoek naar - en de theorievorming over - emotionele informatieverwerking bij patiënten met schizofrenie. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het herkennen van gelaatsuitdrukkingen.

methode Literatuuronderzoek met behulp van PubMed en ScienceDirect met combinaties van de volgende trefwoorden: 'schizophrenia', 'faces', 'facial expressions', 'amygdala', 'emotion'.

resultaten Patiënten met schizofrenie presteren slechter dan gezonde controlepersonen bij het bewust herkennen van gelaatsuitdrukkingen. Zij presteren daarentegen beter dan controlepersonen tijdens een priming-taak, waarbij de emotionele gelaatsuitdrukkingen onbewust worden aangeboden. In dit artikel wordt een model gepresenteerd dat de bewuste verwerking van emotionele stimuli verklaart als gevolg van een activatie van de linkeramygdala, en de onbewuste waarneming van emotionele stimuli als gevolg van een activatie van de rechteramygdala.

conclusie Patiënten met schizofrenie vertonen grotere onbewuste emotionele primingeffecten. Dit is een gevolg van desinhibitie van de rechteramygdala, welke veroorzaakt wordt door een verminderde activatie van de linkeramygdala. Meer onderzoek naar de herkenning van gelaatsexpressies bij patiënten met schizofrenie kan leiden tot een verbetering van de behandelmogelijkheden die gericht zijn op het sociaal functioneren van deze patiënten.

 

trefwoorden amygdala, emoties, gelaatsuitdrukkingen, informatieverwerking, schizofrenie