Home

Tvp19 10 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 46 (2004) 5, 273 - 284

Oorspronkelijk artikel

De Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS) als instrument voor 'routine outcome assessment'

C.L. Mulder, A.B.P. Staring, J. Loos, V.J.A. Buwalda, D. Kuijpers, S. Sytema, A.I. Wierdsma

achtergrond In de dagelijkse praktijk van de geestelijke gezondheidszorg in de Angelsaksische landen worden de toestand van de patiënt en de veranderingen daarin routinematig in kaart gebracht met behulp van de Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS). Dit instru-ment is ook relevant voor de Nederlandse situatie.
doel Onderzoek naar de praktische bruikbaarheid en de psychometrische eigenschappen van de honos in Nederlandse vertaling als instrument voor 'routine outcome assessment'.
methode Bij 559 patiënten in diverse instellingen werd de honos afgenomen door getrainde hulpverleners. honos meet met 12 items gedragsproblemen, beperkingen, symptomatologie en sociale problemen. De betrouwbaarheid, validiteit en structuur van de HoNOS zijn onderzocht.
resultaten HoNOS heeft een redelijke tot goede betrouwbaarheid. De validiteit was naar tevredenheid: de itempatronen van verschillende stoornissen verschilden naar verwachting; de totaalscores verschilden per behandelintensiteit; en de honos correleerde redelijk met andere schalen. Analyses naar subschalen geven een psychotische en een neurotische dimensie weer.
conclusie De HoNOS geeft op individueel niveau en op groepsniveau inzicht in de ernst van de problemen op relevante levensgebieden en veranderingen daarin. De HoNOS heeft redelijke psychometrische eigenschappen, een korte afnameduur, is niet afhankelijk van ziektebeeld en gesproken taal en wordt door hulpverleners en patiënten als bruikbaar ervaren. De subschaal structuur van de honos vergt nader onderzoek.

trefwoorden Health of the Nation Outcome Scales, HoNOS, geestelijke gezond-heidszorg, outcome assessment, uitkomstmaat