Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 7

Psychiatry of Old Age and Neuropsychiatry

Gedrag van slag. Gedragsproblemen bij ouderen met dementie. In de reeks Psychologie en Ouderen

Pot, A.M., Broek, P., & Kok, R. (Red.)

Bohn Stafleu van Loghum, Houten/Diegem 2002 136 pagina's, ISBN 90 313 3231 3, € 20,80

Dit vijfde deel in de serie Psychologie en Ouderen is gewijd aan gedragsproblemen bij dementie. Het vormt een weerslag van het door psychiaters en psychologen gezamenlijk georganiseerde symposium Gedragsproblemen bij ouderen met cognitieve stoornissen. Keuzes en dilemma's in diagnostiek en behandeling, dat op 14 september 2000 werd gehouden te Ede, Nederland.

De eerste vier hoofdstukken zijn bewerkingen van de presentaties die door de internationale gastsprekers werden gehouden. Het zijn beknopte en niet-exhaustieve overzichten van de diagnostiek en behandeling van gedragsproblemen bij dementie en de wetenschappelijke onderbouwing daarvan.

De overige negen hoofdstukken vormen een neerslag van de parallelsessies die op het symposium zijn gehouden. Hiervan richten de eerste vijf hoofdstukken zich op de zorg voor en de begeleiding en behandeling van dementerende ouderen zelf, maar ook op de begeleiding van hun omgeving wanneer zich gedragsproblemen voordoen. Verschillende benaderingswijzen van 'geïntegreerde belevingsgerichte zorg' worden in deze bijdragen beschreven. Deze zorg probeert zo veel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld en functionele mogelijkheden van de oudere met dementie. Ook het inzicht dat probleemgedrag bij dementie voor een belangrijk deel voorkomen kan worden door de verzorgers van meer communicatieve vaardigheden te voorzien, is in deze hoofdstukken aan de hand van diverse modellen beknopt doch duidelijk uiteengezet.

Vervolgens wordt in hoofdstuk 10 het delier behandeld, komt in hoofdstuk 11 depressie als complicatie bij dementie aan de orde en is hoofdstuk 12 gericht op observatieschalen waarmee gedragsproblemen bij dementie in kaart kunnen worden gebracht en op de wijze waarop schaalscores vertaald kunnen worden. Ter afsluiting worden in hoofdstuk 13 aan de hand van een casus enkele ethische dilemma's besproken die zich kunnen voordoen bij dementie.

Het boek is een geslaagd pleidooi voor het meer gebruikmaken van psychologische expertise in de ouderenzorg in het algemeen en bij dementerende ouderen in het bijzonder, waar psychische en sociale problemen maar al te vaak beantwoord worden met medische of praktische maatregelen. Wie een overzicht verwacht van medicamenteuze interventies, kan beter een ander boek aanschaffen. Deze uitgave is een weerslag van een symposium en valt geenszins als tekstboek te beschouwen. Sommige bijdragen (zoals die van Burns) zijn derhalve niet representatief en de lezer wordt dan ook wijselijk verwezen naar de op het einde van elk hoofdstuk beschikbare literatuurlijst.