Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 40 (1998) 8, 469 - 479

Oorspronkelijk artikel

Trends in eerste opnamen in het algemeen psychiatrisch ziekenhuis voor patiënten uit urbane en rurale gebieden

J. Spijker, J. van Limbeek, J.F.J. Jonkers, W. van Tilburg

In deze studie is onderzocht of het verband dat in verschillende Nederlandse studies is aangetoond tussen de urbanisatiegraad van het gebied van herkomst van de patiënt en het opnamecijfer in algemene psychiatrische ziekenhuizen (APZ), namelijk dat bewoners van een gebied met een hogere urbanisatiegraad vaker worden opgenomen, ook over een langere periode (1980-1993) wordt gevonden. Dit bleek in de onderzoeksperiode het geval te zijn. In de gehele periode geldt: hoe hoger de urbanisatiegraad van het gebied van herkomst van de patiënt, des te hoger de incidentie van eerste APZopnamen. Zelfs de sterkte van de relatie, uitgedrukt in de rate-ratio (urbaan/ruraal), blijft in deze periode vrij constant. Bewoners van de grote stad worden bijna twee keer zo vaak voor het eerst opgenomen als bewoners van het platteland. Daarnaast bleek dat in de onderzoeksperiode, zowel voor bewoners van rurale gebieden als voor bewoners van urbane gebieden of de grote stad, een daling van de incidentie van eerste APZ-opname optrad. Gecorrigeerd voor geslachts- en leeftijdseffecten varieerde de daling voor de verschillende urbanisatiecategorieën van 33% tot 36%.