Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 9, 617 - 625

Onderzoeksartikel

Variatie in ggz-kosten en zorgbehoefte in de populatie: op weg naar evidence-based zorginkoop?

J. van Os

achtergrond Het is onbekend in hoeverre er regiovariatie is in ggz-kosten; in hoeverre deze verschillen te maken hebben met indicatoren van zorgbehoefte in de populatie; of enige relatie tussen zorgbehoefte-indicatoren en zorgkosten verschilt van regio tot regio. Ggz-kosten in regio X kunnen bijvoorbeeld een positief verband vertonen met een sociaaleconomische indicator van ggz-zorgbehoefte in de populatie, terwijl er in regio Y een negatief verband bestaat. Dit kan duiden op ondoelmatigheid.
doel Onderzoeken in hoeverre regio’s in Nederland (798 driecijferige postcodegebieden, PC3-niveau, en 90 tweecijferige postcodegebieden, PC2-niveau) verschillen in: 1. ggz-zorgconsumptie, en 2. de relatie tussen kosten en bekende sociaaleconomische en demografische indicatoren van zorgbehoefte in de populatie.
methode Analyse van openbare Vektisdata van Nederland over de periode 2011-2017 in de leeftijdsgroep van 18-65 jaar.
resultaten Ggz-kosten toonden een patroon van pc3-specifieke variatie die voor 77% was terug te voeren op verschillen in een reeks van sociaaleconomische indicatoren van ggz-zorgbehoefte in de populatie op pc3-niveau. Zo waren ggz-kosten onafhankelijk geassocieerd met jonge leeftijd, vrouwelijk geslacht en een reeks van sociaaleconomische factoren op pc3-niveau, inclusief etnische dichtheid, stedelijkheidsgraad en een sociaaleconomische index. Echter, de mate waarin deze indicatoren van ggz-zorgbehoefte de actuele ggz-kosten voorspelden, verschilde van regio tot regio..
conclusie Regionale uitgaven in de ggz kunnen ten dele worden gereduceerd tot zorgbehoefte-indicatoren op populatieniveau. De analysen valideren de propositie om ggz-inkoop mede te sturen op basis van een population-based kwaliteitskader waarin zorgconsumptie regionaal door zorgaanbieders en -inkopers in onderling overleg wordt gebenchmarkt en gemonitord op indicatoren van zorgbehoefte.

trefwoorden ecologische analysen, geestelijke gezondheidszorg, kosten, regio-benchmarking