Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 4, 257 - 266

Onderzoeksartikel

Psychische klachten bij gedetineerden: psychometrische kenmerken van de Brief Symptom Inventory (BSI)

A.J.E. Dirkzwager, P. Nieuwbeerta

achtergrond In vergelijking met de algemene bevolking rapporteren gedetineerden veel psychische problemen. Een detentieperiode biedt mogelijkheden om de psychische gezondheid van gedetineerden te verbeteren. Hiervoor is een snelle systematische signalering van personen met psychische problemen belangrijk.
doel Onderzoeken van de psychometrische kenmerken van de Brief Symptom Inventory (bsi) in een gedetineerdenpopulatie.
methode 1624 mannelijke gedetineerden uit alle penitentiaire inrichtingen vulden de bsi in. De volgende psychometrische kenmerken van de bsi-schalen werden onderzocht: de spreiding, interne consistentie van de bsi-schalen en de factorstructuur. Om de (criterium)validiteit te onderzoeken, werden bsi-scores van verschillende groepen met elkaar vergeleken.
resultaten Cronbachs α’s van de bsi-schalen varieerden van 0,97 tot 0,76. De gevonden factorstructuur kwam in belangrijke mate overeen met de veronderstelde negen klachtendimensies. Gedetineerden hadden significant hogere scores op de bsi dan mannen uit de algemene bevolking, maar significant lagere scores dan mannelijke psychiatrische patiënten. Gedetineerden die voor hun detentie behandeld waren voor psychische problemen scoorden significant hoger op de bsi dan gedetineerden bij wie dat niet het geval was.
conclusie De bsi-vragenlijst heeft ook bij gedetineerden voldoende betrouwbare schalen en men kan er goed onderscheid mee maken tussen verschillende groepen.

trefwoorden Brief Symptom Inventory, gedetineerden, psychiatrie, psychometrische kenmerken