Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 3, 212 - 216

Essay

Het nieuwe opleidingsplan psychiatrie

U.M.H. Klumpers

achtergrond Een nieuw opleidingsplan psychiatrie wordt voorbereid.
doel Omschrijven van de kaders waaraan het opleidingsplan wordt getoetst.
methode Essay waarin bestaande richtinggevende documenten worden besproken.
resultaten Het nieuwe opleidingsplan dient de toekomstige psychiater als medisch specialist voldoende toe te rusten om het vak uit te kunnen oefenen in een veranderend zorglandschap. Generalistische competenties vragen om een brede basisopleiding met levensloopperspectief. Secundaire differentiatie vindt plaats in afstemming met medezorgprofessionals, op basis van kennis van netwerkgeneeskunde en inzet van medisch leiderschap. Bekwaamheden van aiossen worden vastgesteld met entrusted professional activities (epa).
conclusie In lijn met de visiedocumenten van de Federatie Medisch Specialisten en Raad Opleiding wordt een nieuw opleidingsplan vormgegeven, met een brede generalistische basis met secundaire differentiatie in afstemming met mede(zorg)professionals. Professionaliteit als competentie staat centraal.

trefwoorden aios, competentie, fms, hoop, opleiding