Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 3, 208 - 211

Essay

Capaciteitsraming voor instroom opleiding psychiatrie in Nederland

O.S. Butterman

Achtergrond Er is behoefte aan toelichting over hoe de ramingen voor het aantal op te leiden psychiaters in Nederland tot stand komen.
Doel Toelichten van de werking van het rekenmodel en de totstandkoming van de ramingen.
Methode Schetsen van het ramingsproces op basis van (beleids)documenten.
Resultaten Met behulp van verschillende geëvalueerde ramingstechnieken komen de ramingen tot stand.
Conclusie Naast het extrapoleren van korte historische gegevensreeksen is het actief betrekken van veldpartijen (participatieve beleidsontwikkeling) een vereiste om te komen tot de instroomadviezen voor de opleiding psychiatrie.

trefwoorden arbeidsmarkt, capaciteit, raming