Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 4, 212 - 220

Oorspronkelijk artikel

Forensische (flexibele) assertive community treatment ((F)ACT): cliëntkenmerken en behandelresultaten

L. Neijmeijer, J. Verwoerd, M. van Vugt, C. Place, H. Kroon

achtergrond Steeds vaker wordt (flexibele) assertive community treatment ((f)act) ingezet bij forensisch psychiatrische cliënten. Over de effectiviteit van forensische (f)act is echter nog weinig bekend.
doel Nagaan in hoeverre (subgroepen van) cliënten die in behandeling zijn bij een forensisch (f)act-team na een jaar veranderingen laten zien in sociaal-maatschappelijk en psychisch functioneren en op justitiële uitkomstmaten.
methode Acht forensische (f)act-teams leverden tussen 2009 en 2011 op twee meetmomenten (met een tussenpoos van gemiddeld een jaar) gegevens aan over kenmerken van cliënten en uitkomsten van zorg. Er werden 202 cliënten in het onderzoek betrokken.
resultaten Cliënten bleken na een jaar significant beter psychisch en sociaal te functioneren, hadden minder politie- en justitiecontacten, werden minder vaak en korter gedetineerd en werden als minder delictgevaarlijk getaxeerd. Het aantal opnames in de ggz, verslavingszorg en forensische zorg bleef gelijk.
conclusie Cliënten met een psychiatrische aandoening en delictgevaarlijk gedrag laten verbetering zien tijdens de behandeling door forensische (f)act-teams. Nader onderzoek moet uitwijzen of forensische (f)act ook op langere termijn de gewenste effecten sorteert en de status verdient van evidence based practice.

trefwoorden behandelresultaten, cliëntkenmerken, forensisch, (flexibele) (f)act, rom