Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 3, 175 - 180

Korte bijdrage

Clotiapine als acute ingrijpmedicatie: nauwelijks wetenschappelijke onderbouwing

J. Claeys, C. Bervoets, J. De Fruyt

achtergrond Voor Vlaamse psychiaters is clotiapine één van de behandelopties bij de aanpak van acute agitatie. Onduidelijkheid bestaat over de wetenschappelijke basis van deze praktijk.
doel Nagaan of het gebruik van clotiapine als acute ingrijpmedicatie wetenschappelijk verantwoord is.
methode Studies over clotiapine werden geïdentificeerd met een systematisch literatuuronderzoek.
resultaten De doeltreffendheid en de veiligheid van clotiapine als acute ingrijpmedicatie werden geëvalueerd in 2 gerandomiseerde gecontroleerde studies. Hierbij werd clotiapine (intramusculair toegediend) vergeleken met zuclopentixolacetaat en lorazepam. Clotiapine was even doeltreffend als de controlebehandelingen. Clotiapine veroorzaakte minder anticholinerge bijwerkingen (vs. zuclopentixolacetaat) en meer extrapiramidale bijwerkingen (vs. lorazepam). De totale onderzoekspopulatie telde slechts 102 patiënten, van wie 51 behandeld met clotiapine. De kwaliteit van de gerapporteerde data was laag, waardoor eenduidige conclusies moeilijk te trekken zijn.
conclusie Wetenschappelijke evidentie voor het gebruik van clotiapine als acute ingrijpmedicatie is klein tot nagenoeg niet-bestaand. Gezien de beschikbaarheid van alternatieven dient dit gebruik van clotiapine ter discussie te worden gesteld.

trefwoorden acute agitatie, clotiapine, ingrijpmedicatie, spoedeisende psychiatrie