Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 8, 583 - 592

Overzichtsartikel

Risicotaxatie in de Nederlandse ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg

J. van Horn, M. Eisenberg, K. Uzieblo

achtergrond Risicotaxatie wordt in de forensische poliklinieken steeds belangrijker gevonden. Dat blijkt ook uit het toenemend aantal risicotaxatie-instrumenten dat in de Nederlandse ambulante forensische ggz wordt gebruikt.
doel Een eerste overzicht geven van de risicotaxatie-instrumenten die momenteel in het ambulante forensische veld en aanpalende ambulante sectoren worden gebruikt, alsmede van hun psychometrische kwaliteiten.
methode In totaal bevat het overzicht 22 risicotaxatie-instrumenten, waarvan 13 onderzocht zijn op de mate van overeenstemming tussen beoordelaars (interbeoordelaarsbetrouwbaarheid) en/of recidivevoorspelling (predictieve validiteit).
resultaten De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid blijkt beter op (sub)schaalniveau dan op itemniveau en de instrumenten hebben een betere recidivevoorspelling bij langere follow-upperioden.
conclusie Onderzoek naar de psychometrische kwaliteit van risicotaxatie-instrumenten blijft nodig, vooral naar de sensitiviteit van de dynamische risicofactoren.
background Risk assessment in outpatient forensic settings is becoming increasingly important. This is evident from the growing number of risk assessment instruments being used in outpatient forensic mental health in the Netherlands.
aim To provide an overview of the risk assessment instruments being used in outpatient forensic settings and related areas and to assess their psychometric qualities.
method Our survey related to 22 risk assessment instruments being used in the field. Thirteen of these were investigated with regard to the agreement between raters (inter rater reliability) and/or the extent to which they predicted recidivism (predictive validity).
results The results indicate that the inter-rater reliabilities were better on sub-scale level than on item level and the instruments with longer follow-up periods predicted recidivism best.
conclusion There is still a need for research into the psychometric quality of risk assessment instruments, particularly with regard to the sensitivity of the dynamic risk factors.

trefwoorden ambulante forensische sector, psychometrische kwaliteit, risicotaxatie-instrumenten