Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 7, 498 - 507

Overzichtsartikel

De kosteneffectiviteit van interventies gericht op verslaving aan alcohol en drugs

A.W.M. Suijkerbuijk, P.F. van Gils, P.G.J. Greeven, G.A. de Wit

achtergrond Een groot aantal interventies is beschikbaar voor de behandeling van verslaving. Inzicht in de effectiviteit en kosteneffectiviteit van interventies is belangrijk voor de prioritering hiervan bij de behandeling van verslaving.
doel Een overzicht geven van de wetenschappelijke literatuur over de kosteneffectiviteit van verslavingszorg gericht op alcohol- en drugsmisbruik.
methode We voerden een zoekactie uit in de databases van Medline en het Centre for Reviews and Dissemination. De zoekactie beperkten we tot interventies in de zorgsetting, in een westerse context en met een gezondheidsgerelateerde uitkomstmaat, zoals voor kwaliteit van leven gecorrigeerde levensjaren (qaly’s). Er voldeden 29 studies aan de inclusiecriteria; 15 voor alcohol en 14 voor drugs.
resultaten De studies naar alcoholverslaving betroffen vooral kortdurende interventies en waren kostenbesparend of hadden een gunstige incrementele kosteneffectiviteitsratio (iker), die beneden de drempelwaarde van € 20.000 per qaly bleef. De studies gericht op drugsgebruik betroffen farmacotherapeutische interventies. Bij 10 van de 14 interventies lag de iker beneden de € 20.000 per qaly.
conclusie Vrijwel alle onderzochte interventies zijn kostenbesparend of kosteneffectief. Veel studies nemen alleen kosten binnen de gezondheidszorg mee. Aanvullend onderzoek, bijvoorbeeld door middel van een maatschappelijke kosten-batenanalyse, kan inzicht verschaffen in alle kosten van verslavingen en de invloed van een interventie hierop.

trefwoorden alcoholverslaving, drugsverslaving, interventie, kosteneffectiviteit