Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 5, 352 - 360

Essay

Gedeelde besluitvorming in de ggz: het adviesgesprek in de jeugd-ggz als voorbeeld

G.M.A. Westermann, J.M.G. Maurer

achtergrond In de westerse geneeskunde heeft binnen het domein van de arts-patiëntcommunicatie en -bejegening een paradigmaverschuiving plaatsgevonden van een paternalistisch perspectief naar gedeelde besluitvorming.
doel Samenvattend de achtergrond, de ontwikkelingen en stand van zaken beschrijven inzake gedeelde besluitvorming in de (jeugd-)ggz.
methode Kritische beschouwing van de literatuur aangaande de methodiekontwikkeling, onderzoek en toepassing van advisering en besluitvorming in de ggz.
resultaten Het merendeel van patiënten, professionals en andere belanghebbenden beschouwt gedeelde besluitvorming als wenselijk en belangrijk voor de bevordering van de kwaliteit en effectiviteit van zorg. Tot voor kort lag de focus van onderzoek en inspanningen ter versterking van de participatie van patiënten vooral op het ontwikkelen van keuzehulpen en beter toegankelijk maken van informatie. Inmiddels verschuift de aandacht meer naar het ontwikkelen van vaardigheden en omstandigheden om patiënten relationeel en affectief te engageren in het beslissingsproces. In de ggz voor kinderen en jeugdigen is er meer dan in de volwassenenzorg traditioneel aandacht voor deze aspecten van gedeelde besluitvorming, met name tijdens adviesgesprekken die de overgang van diagnostiek naar behandeling markeren. In handboeken, de dagelijkse praktijk, modelontwikkeling en onderzoek binnen de jeugd-ggz komt deze belangstelling van oudsher naar voren. Inmiddels zijn binnen de volwassenenzorg op dit gebied ook diverse ontwikkelingen gaande.
conclusie Hoewel het belang van gedeelde besluitvorming alom onomstreden lijkt, staat de ggz nog aan het begin van implementatie van gedeelde besluitvorming. In de praktijk zijn nog diverse barrières te nemen. De ervaring met advisering en besluitvorming die binnen de jeugd-ggz is opgedaan, kan bij de verdere ontwikkeling van gedeelde besluitvorming in de ggz als voorbeeld dienen.

trefwoorden adviesgesprek, dialoog, gedeelde besluitvorming, (jeugd-)ggz, participatie, partnerschap