Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 2, 94 - 98

Korte bijdrage

Karakteristieken van katatonie bij schizofrenie en stemmingsstoornissen

S. van den Ameele, B. Sabbe, M. Morrens

achtergrond Katatonie is een psychomotorische symptoomcluster die optreedt bij zowel schizofrenie als stemmingsstoornissen. Karakterisering en differentiatie van deze psychomotorische symptoomcluster kan bijdragen tot gerichtere diagnostiek en beter begrip van onderliggende neurobiologische processen.
doel Een vergelijking maken tussen katatonie bij schizofrenie en bij stemmingsstoornissen op het gebied van epidemiologie, klinische presentatie en behandeling.
methode Literatuuronderzoek in PubMed.
resultaten Katatonie is hoog prevalent bij zowel schizofrenie als stemmingsstoornissen met een licht hoger voorkomen bij deze laatste. Niettegenstaande een zekere overlap, verschilt het symptoomprofiel van katatonie bij deze ziektebeelden onderling. Zowel bij schizofrenie als bij stemmingsstoornissen is katatonie een marker voor een ernstiger ziekteverloop. Katatonie bij schizofrenie wordt verder gekenmerkt door een beperktere respons op benzodiazepinebehandeling en ect vergeleken met katatonie bij stemmingsstoornissen.
conclusie Katatonie bij schizofrenie en stemmingsstoornissen wordt gekarakteriseerd door een eigen profiel. Gericht vergelijkend onderzoek aangaande klinische presentatie en neurobiologische processen is aangewezen voor meer accurate karakterisering van deze psychomotore symptoomclusters.

trefwoorden katatonie, schizofrenie, stemmingsstoornissen