Home

Tvp21 04 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 12, 993 - 994

2013 68 cover pont opt

Kinder- en jeugdpsychiatrie

Sociaal? Vaardig! Hoe stimuleer je de acht belangrijkste sociaal-emotionele vaardigheden van je kind?

Steven Pont

Hogrefe Uitgevers bv, Amsterdam 2013 144 pagina’s, isbn 978-90-797-2969-2, € 17,95

Dit boek is in eerste instantie voor ouders geschreven. De auteur beoogt ouders te bereiken die soms wat meer willen weten over de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en daar wat bewuster mee om willen gaan. In die zin voldoet het boek aan deze doelstelling. Het is echter moeilijk uit te maken voor welk type ouders (vanuit hulpverlenervisie) een dergelijk boek een meerwaarde zou kunnen bieden.

Het boek heeft een erg mooie lay-out (foto’s, kaders, figuren, beschreven casuïstiek en tabellen). Het is echter opletten dat door deze overstructurering de lezer de rode draad door het boek en/of hoofdstuk niet kwijtraakt. De schrijfwijze van de auteur leunt zo nu en dan aan bij zijn herkenbare columnstijl. Het is ergens jammer dat hij deze stijl niet consequent lijkt door te trekken in heel het boek.

Het is een boek waarin veel informatie rond sociaal-emotioneel functioneren kort en overzichtelijk wordt weergegeven, maar waarbij het zo nu en dan eerder ontbreekt aan diepgang aangaande de aangehaalde onderwerpen of voorbeelden. Hoewel dit laatste een interpretatie is die afhankelijk zal zijn vanuit de verschillende oogpunten of doelen die lezers hebben wanneer ze dit boek ter handen nemen.

 

Er is vaak sprake van veralgemenisering van bepaalde thema’s met weinig nuancering over psychopathologische processen. Verstoorde ontwikkeling die een invloed kan hebben of heeft op het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen komt slechts oppervlakkig aan bod. Het boek is echter ook niet vanuit die doelstelling geschreven. De vraag is of het boek een plaats verdient in het Tijdschrift voor Psychiatrie . Hiervoor lijkt het onvoldoende relevant te zijn binnen de doelpopulaties waarmee men werkt binnen een kinderpsychiatrische hulpverleningssetting.

Het nog verder uitdiepen van de reeds aangehaalde thema’s, met oog voor psychopathologische processen, en het verder doortrekken van de luchtige en persoonlijke stijl van de auteur kunnen volgens mij een meerwaarde zijn bij een eventueel vervolg of herdruk.

Aangezien de auteur elk hoofdstuk start met een citaat (een leuk detail), lijkt het me geheel conform stijl mooi om af te sluiten met de volgende quote:

 

‘It is well to read everything of something, and something of everything.’

(Joseph Brodsky)

 

S. Wilson