Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 11, 873 - 878

Korte bijdrage

Autismespectrumstoornissen en verslaving

B.B. Sizoo, P.J.M. van Wijngaarden-Cremers, R.J. van der Gaag

achtergrond Er is nog weinig bekend over de comorbiditeit van verslaving (stoornissen in middelengebruik; substance use disorders; sud) met een autismespectrumstoornis (ass).
doel Kennis over sud bij ass vergroten door een brede exploratieve studie.
methode In een cross-sectioneel onderzoek werden 70 patiënten met ass vergeleken met 53 patiënten met adhd, met en zonder sud, op 3 niveaus: fenotype, endofenotype en genotype.
resultaten Op fenotypisch niveau waren de risicofactoren (vroeg roken, negatieve ervaringen en ouders met sud) voor sud bij patiënten met ass en degenen met adhd gelijk. De subgroep ass-met-sud was beter sociaal georiënteerd dan de subgroep ass-zonder-sud, ondanks meer functionele problemen op fenotypisch niveau en meer cognitive beperkingen op endofenotypisch niveau. Genetisch bleken drie kandidaatgenen nominaal te differentiëren tussen ass en adhd, ongeacht de sud-status.
conclusie sud komen minder vaak voor bij ass dan bij adhd, maar zijn indien aan-wezig net zo ernstig. De resultaten hebben gevolgen voor de behandeling.

trefwoorden ADHD, autisme, verslaving