Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 10, 747 - 759

Oorspronkelijk artikel

Multidimensionele gezinstherapie en cognitieve gedragstherapie bij adolescenten met een stoornis in het gebruik van cannabis; een gerandomiseerd onderzoek1

V.M. Hendriks, E. van der Schee, P. Blanken

achtergrond De hulpvraag bij de verslavingszorg van adolescenten met cannabisproblemen neemt toe en er is behoefte aan nieuwe behandelingen op dit gebied.
doel Evalueren van de effectiviteit van multidimensionele gezinstherapie (mdft) en cognitieve gedragstherapie (cgt) bij jongeren met een stoornis in het gebruik van cannabis.
methode Aan 109 adolescenten werd in een gerandomiseerde studie ambulante mdft of cgt aangeboden, beide met een geplande looptijd van 5-6 maanden. Na 12 maanden werd de verandering in cannabisgebruik en die op secundaire uitkomstmaten, waaronder delictgedrag, geëvalueerd en werd nagegaan of er verschillen tussen beide groepen waren.
resultaten Bij beide behandelingen was er een statistisch significante en klinisch relevante afname van cannabisgebruik en delictgedrag over de tijd. Ondanks de langere behandelduur en hogere behandelintensiteit bij mdft werd op deze belangrijkste uitkomstmaten geen verschil tussen beide behandelingen gezien. Uit secundaire analyses bleek dat oudere adolescenten en degenen zónder comorbide psychiatrische problematiek aanzienlijk meer baat hadden bij cgt, terwijl jongere adolescenten en degenen mét comorbide psychiatrische problematiek aanzienlijk meer baat hadden bij mdft.
conclusie mdft en cgt zijn even effectief in het verminderen van het cannabisgebruik en delictgedrag bij adolescenten met een cannabisstoornis. Leeftijd en comorbide psychiatrische problematiek bleken belangrijke voorspellers van verschil in behandeluitkomst tussen mdft en cgt en zouden kunnen dienen als uitgangspunt bij de indicatiestelling voor adolescenten met problematisch cannabisgebruik.

trefwoorden adolescenten, cannabis, cognitieve gedragstherapie, multi-dimensionele gezinstherapie, RCT