Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 5, 337 - 347

Oorspronkelijk artikel

Gebruik van testinstrumenten in psychiatrische deskundigenverslagen bij internering; een exploratief dossieronderzoek in het gerechtelijk arrondissement Gent

M. De Clercq, F. Vander Laenen

achtergrond In België kunnen mensen met een psychische stoornis die een delict gepleegd hebben, tot internering veroordeeld worden. Daarbij is een deskundigenverslag van een psychiater nodig. Problemen met het psychiatrisch deskundigenverslag zijn het vage wettelijke kader en een gebrek aan middelen; deze hebben mogelijk invloed op de kwaliteit van de verslagen. Uit eerdere onderzoeken is bekend dat weinig gestandaardiseerde testen gebruikt worden om de conclusie in het deskundigenverslag te onderbouwen.
doel Nagaan in welke mate gerechtspsychiaters testdiagnostische instrumenten hanteren om de conclusie in het psychiatrisch deskundigenverslag te onderbouwen.
methode Binnen een steekproef die bestond uit 84 nieuw behandelde dossiers van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij (cbm) van het gerechtelijk arrondissement Gent werd onderzocht hoe vaak en welke testinstrumenten gebruikt werden.
resultaten In 63% van de bestudeerde dossiers werden testdiagnostische instrumenten gebruikt.
conclusie Ondanks de moeilijke omstandigheden waarin een gerechtspsychiater moet werken, wordt toch regelmatig testdiagnostiek gebruikt. De meest gebruikte testinstrumenten worden bovendien op basis van de wetenschappelijke literatuur als aanvaardbaar beschouwd. Dit onderzoek bevestigt de behoefte aan een duidelijk wettelijk kader waarin criteria zijn opgenomen die een gerechtspsychiater moet hanteren bij het uitvoeren van zijn onderzoek. Voor deze criteria kan inspiratie gevonden worden in Nederland, waar men werkt met een format waarop een gerechtelijk expertiseonderzoek gestoeld is.

trefwoorden internering, psychiatrisch deskundigenverslag, psychodiagnostiek, testinstrumenten