Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 4, 233 - 245

Oorspronkelijk artikel

Off-labelmedicatie in de crisisdienst: een praktijkevaluatie

R. Hoff, A.W. Braam

achtergrond In de acute psychiatrie worden veel geneesmiddelen off-label voorgeschreven.
doel Achterhalen welke indicaties voor off-label voorschrijven van medicatie in de literatuur bekend zijn en het off-labelgebruik in crisisdienst van Utrecht in kaart brengen.
methode Systematische zoekopdracht in PubMed. Evaluatie van alle patiënten die in twee meetmaanden bij de crisisdienst werden gezien (april 2009 en november 2010).
resultaten Over off-label voorschrijven van medicatie in de acute psychiatrie is niets beschreven in de literatuur. Voor de algemene psychiatrie wordt voornamelijk het off-labelgebruik van atypische antipsychotica gerapporteerd. In de crisisdienst was er bij 41% van de medicatievoorschriften tijdens eerste patiëntcontacten sprake van off-labelmedicatie. Deze betrof met name antipsychotica (54%) en benzodiazepines (38%). De belangrijkste indicaties waren agressie, agitatie en slaapproblemen. Als een ruimere interpretatie van off-label werd gehanteerd voor het gebruik van antipsychotica voor psychose en hypomane toestand, bleek sprake van 33% off-labelvoorschriften. Als benzodiazepines voor de indicatie agressie/agitatie buiten beschouwing werden gelaten, daalde het aantal off-labelvoorschriften naar 21%.
conclusie Aanbevolen wordt om de motivatie voor off-labelvoorschriften goed te documenteren. Een landelijke richtlijn is wellicht nuttig om de bestaande inzichten in de acute psychiatrie samen te vatten.

trefwoorden acute psychiatrie, crisisdienst, medicatie, off-label